Algemene voorwaarden van Schoonheids en Pedicuresalon Belleza.

 

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en trasactie tussen Schoonheids en Pedicuresalon Belleza en een client waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Afspraken De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de  salon Schoonheids en Pedicuresalon Belleza persoonlijk of telefonische melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Schoonheids en Pedicuresalon Belleza 100% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

Als u een koorts lip heeft kan er geen gezichtsbehandeling plaats vinden. Deze moet helemaal geheelt zijn voor een behandeling, om verspreiding te voorkomen. 

 

3. Betaling Schoonheids en Pedicuresalon Belleza vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en  eventuele producten contant te voldoen of te pinnen of een betaalverzoek die verstuurd wordt via de telefoon. 

 

4. Persoonsgegevens en privacy de client voorziet Schoonheids en Pedicuresalon Belleza tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheids en Pedicuresalon Belleza behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheids en Pedicuresalon Belleza zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden. 

 

5. Aansprakelijkheid Schoonheids en Pedicuresalon Belleza is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnengebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Schoonheids en Pedicuresalon Belleza niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomend uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieen van welke aard dan ook).

 

6. Beschadiging en diefstal Schoonheids en Pedicuresalon Belleza heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Schoonheids en Pedicuresalon Belleza meldt diefstal altijd bij de politie.

 

7. Behoorlijk gedrag De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheids en Pedicuresalon Belleza het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

8. Cadeaubonnen Cadeaubonnen van Schoonheids en Pedicuresalon Belleza zijn maximaal 12 maanden geldig na datum van afgifte. Niet inwisselbaar tegen geld.